Heder

Tečajevi - trening centar Noelle


EDUKACIJA UMJETNI NOKTI - MANIKURA - MEDICINSKA PEDIKURA - KOZMETIKA

KOMPLETNI TE?AJEVI ZA OTVARANJE OBRTA ILI TVRTKE !

www.edukacija.eu ili www.moja-kozmetika.com

Mapu svih te?ajeva pogledajte OVDJE .

Sve o BAEHR proizvodima na web shopu : Sve http://www.nsinails.com.hr/shop/

Pogledajte kompletan katalog BAEHR na engleskom: LINK

Sve o pedikuri na web stranici: www.pedikura.com.hr

Poledajte na? magazin medicinska pedikura

Mapu o te?ajevima protetike i ?pangama za korekciju pogledajte OVDJE .

Sve o te?ajevima i cjenama na webu: www.moja-kozmetika.com

Link : Magazin edukacija

Kompleksanu
i slojevitu kozmeti?ku edukaciju podijelili smo u u preko 20 te?ajeva koje
mo?ete poha?ati kao cjelinu ili odabrati one koji su vama zanimljivi. Od osnove
njege lica i tijela,njege ruku i nogu do zavr?nih detalja kao ?to je depilacija
- sve je uklju?eno u ovu edukaciju. Kliknete li na link na?e web stranice
www.edeukacija.eu , dobit ?ete detaljan
opis svakog od poglavlja te?aja. Magazin kozmetika i edukacija-link

Novi pozitivni propisi vlade RH za otvaranje vlastitog obrta-salona ili tvrtke

Znate li da otvaranje obrta mo?ete obaviti u samo tri dana za svega cca 800,00 kn.Da mo?ete raditi u vlastitom stanu i nije vam potreban poslovni prostor,te da vi?e nema minimalnih tehni?kih uvjeta za otvaranje salona.Tako?er mo?ete otvoriti i tzv. J d.o.o ili jednostavni d.o.o s minimalnim kapitalom od 10,00 kn i s ve?im mogu?nostima i djelatnostima.Odmah nakon otvaranja obrta ili tvrtke mo?ete po?eti raditi,bez ikakvih dodatnih ulaganja osim svog znanja,alata i proizvoda za rad.Svake godine odobravaju odobravaju bespovratni poticaji ministarstva gospodarstva za novootvorene obrte,samozapo?ljavanje i poduzetni?tvo ?ena,a samozapo?ljavanje poti?e i burza rada ukoliko ste prijavljeni uz bezpovratni poticaj od 16 do 24.000,00 kn. Granica za ulazak u sistem PDV-a je pove?ana s 85 na 230.000,00kn ?to u praksi zna?i da ukoliko ne prelazite taj prag ne pla?ate i ne izdajete ra?une s PDV-om.Fiskalne kase nisu potrebne ve? se ra?uni upisuju u knjigu polo?enih ra?una i nose u poreznu upravu.

Od 01.07.2013 ukida se stara RADNA KNJI?ICA koja ?e od sada slu?iti samo za obra?un mirovinskog sta?a. Sve edukacije i ?kolovanje potpuno je uskla?eno s onim u EU, koje se tamo priznaje jednako kao i kod nas ,?to zna?i da se priznaju svi te?ajevi,certifikati ,te svako formalno i neformalno znanje koje je djelatnik stekao .

Kod nas mo?ete pro?i sve te?ajeve za otvaranje vlastitog salona ili u?enje novog zanimanja!

Pripremite se na vrijeme ,izaberite adekvatnu edukaciju za samozapo?ljavanje,a za otvaranje salona ili tvrtke izaberite KOMPLETAN OBRTNI?KI TE?AJ !!!!!!

Tako?er imamo i KOMPLETAN TE?AJ ZA OTVARANJE TVRTKE !

Kratke upute za otvaranje obrta,jednostavnog d.o.o ili salona pogledajte ovdje

Popis potrebne opreme za geliranje noktiju : Pogledajte pod te?aj ugradnje noktiju

Upite o slobodnim terminima te?aja uputite na telefon ponedeljak-petak 09-16.30 01/7774746 ,a kasnije, te subotom i nedeljom mo?ete nazvati na 098 21 21 15 . Kozmetika i oprema salona tvrtki na web stranici www.oprema-salona.eu

Sve na?e edukacije dostupne su na na?oj web stranici www.moja-kozmetika.com

NA?I NAJPOPULARNIJI TE?AJEVI:Ostale te?ajeve pogledajte na web stranici :

www.edukacija.eu

TE?AJ UGRADNJE UMJETNIH NOKTIJU - UV GEL TEHNIKA
Geliranje,ugradnja na ?ablone i tipse. Rad na prvom modelu : 1.dan : Priprema prirodnog nokta,upoznavanje s proizvodima,Geliranje i ugradnja na tipse. 2.dan i rad na drugom modelu :Nadogradnja na ?ablone 3.dan:Radi se nakon cca 10 dana-korekcija izrasta noktiju na jednom od modela.
Trajanje te?aja: Tri dana/s korekcijom ili njegom nakon 15 dana
Potrebno je pribaviti dva modela.
www.edukacija.eu ili www.moja-kozmetika.com .

POLISH PRO GEL Potpuno nova tehnika gela jednostavnog nano?enja na prirodne ili umjetne nokte u trajanju jednog dana. Posebnost uz veliku paletu boja i trajnost je odstranjivanje gela acetonom bez bru?enja.Potreban jedan model.Pogledajte cijenu te?aja i plan rada. www.moja-kozmetika.com

NOVO u 2013:Kompletan te?aj za otvaranje tvrtke d.o.o ili J d.o.o s vi?e mogu?nosti u odnosu na obrt : Te?aj je osmi?ljen za polaznike koji ?ele postati poduzetnici i baviti se ve?im brojem djelatnosti koji uz kozmetiku mogu biti i trgovina ,te mnoge drugi poslovi.Te?aj sadr?i sve propisie za otvaranje tvrke,manikura,ugradnja noktiju UV Gel,,medicinska pedikura,protetika noktiju,kompletna kozmetika -20 dana. Vi?e na webu : www.moja-kozmetika.com

KOMPLETAN OBRTNI?KI TE?AJ UGRADNJE UMJETNIH NOKTIJU - Kompletno u?enje UV gel tehnika za otvaranje obrta,tvrtke ili salona. 1 dan.Upoznavanje s proizvodima Baehr i te?aj Manikure ,te sve o obrtu i tvrtki i propisima u RH,na?inom rada u obrtu ili tvrtki,pla?anju poreza i doprinosima ,te djelatnostima po NKD i dokumentaciji. 2.dan.Priprema prirodnih noktiju,Geliranje i ugradnja na tipse. 3.dan. Priprema noktiju,nadogradnja / produ?ivanje na ?ablone . 4.dan.Polish Pro gel ,5.dan Korekcija izrasta noktiju na jednom od modela. Trajanje te?aja: Pet dana.
Potrebno pribaviti dva modela ( za polaznike izvan Zagreba po dogovoru). Po zavr?etku te?aja dobiva se certifikat s kojim mo?ete otvoriti obrt,tvrtku i salon ,te upute i pomo? pri otvaranju vlastitog obrta ili tvrtke.
www.moja-kozmetika.com

MANIKURA
Trajanje te?aja : Jedan dan. Njega ruku i prirodnih noktiju. Obrada , skra?ivanje i ure?ivanje nokta,Njega noktiju,Njega ko?ice,lakiranje,french izgled,parafinska kupka.Potreban je jedan je jedan model.

MEDICINSKA PEDIKURA
Trajanje te?aja :Sedam dana,a po potrebi se mo?e i druga?ije odrediti za polaznike izvan Zagreba. Teorija-uz skriptu i praksa direktno u salonu. Tematika: Izbor alata i priprema,Sterilizacija i dezinfekcija,Obrada problemati?nih nogu i noktiju, urasli nokti-B/S spange, kurje oko,zanoktice,gljivice,obrada zadabljale ko?e,strojna pedikura.
Potrebno je dovesti vi?e modela za pedikeru .Polaznicima izvan Zagreba mogu?e je skratiti te?aj,dnevno produ?iti i prona?i odgovaraju?e modele s na?e strane.
www.moja-kozmetika.com

KOZMETI?KI TE?AJEVI Trajanje do sedam dana ili po potrebi polaznika ,zavisno od predznanja. ?i??enje lica-vapozon i visoka frekvencija,njega lica i tijela,depilacije,masa?e i anticelulitne masa?e,pilinzi,rad s kozmeti?kim preparatima,novosti.
Potrebno je ukoliko je mogu?e pribaviti jednog modela za rad u praksi,ali nije uvijet.
Po zavr?etku se dobiva certifikat o zavr?enom te?aju .Mogu?nost nabave krema za njegu lica i tijela ,te kompletne opreme za opremanje kozmeti?kog salona.
www.edukacija.eu

NAPOMENA: Te?ajevi se odr?avaju individualno po dogovoru sa svakim korisnikom i rezervacijom termina u na?em trening centru C.Zuzori? 3 za umjetne nokte i medicinsku pedikuru ,te kozmetiku s ugovornim partnerom . Zbog ovla?tenog certificiranja izvode se isklju?ivo u Zagrebu ,a jedino u slu?aju manjih grupa postoji mogu?nost i u drugim mjestima.Certifikati po zavr?enom te?aju. www.moja-kozmetika.com

Na?ini pla?anja:Pla?anje se mo?e izvr?iti putem ?iro ra?una ,gotovinom ili obro?no.Primamo kartice: Visa,American,Diners,Mastercard.Kredit putem kartice PBZ i American card i diners od 13-60 mjeseci i diners beskamatno do 12 mj.Te?aj mora biti upla?en prije poha?anja ili na dan te?aja.Ne mo?e se pristupiti osposobljavanju bez dokaza uplate.Za ?uvane individualnog termina dovoljno je uplatiti avans od 500,00 kn.

Sav materijal i pribor za izvo?enje te?ajeva osigurava NSI Croatia.Sav materijal i pribor koje zastupamo mo?e se kupiti kod nas i tako?er platiti gotovinom,virmanom ili kreditma. Obavezna je uplata pologa od 500,00 kn za rezervaciju termina te?aja ukoliko nije drug?ije dogovoreno , koji se ura?unava u cijenu te?aja. Za rezerviran termin koji zbog nedolaska nije otkazan do 3 dana unaprijed gubi se pravo na povrat pologa.

Napomena: Velika je potreba za Nail dizajnerima, Pedikerima i kozmeti?arima,te je gotovo uvjek lako na?i posao ili ostvariti dodatnu zaradu.Tako?er uz zavr?ene edukacije i poduke imate mogu?nost pokretanja vlastitog obrta i tvrtke,te dopune posla .Pitajte nas slobodno za savjete i mogu?nosti,te pomo?i oko ostvarivanja svojih prava i mogu?nosti.Pokrenite vlastiti posao.Ostvarite dodatnu zaradu novim zanimanjem u vlastitom salonu ili kod ku?e.

Pratite nas na facebooku NS Croatia i edukacija.eu

NSI Croatia je uz poslovnice Noelle registriran za organizaciju i izvo?enje te?ajeva,te poduku odraslih uz zav?en majstorski ispit edukatora i ?lana ispitne komisije HOK-a pri ?koli za obrtni?ke usluge i me?unarodno priznatog trenera. Uz certificirane edukatore ?kolovane u me?unarodnim centrima ovla?teni je zastupnik za Hrvatsku : Baehr,NSI ,Dr.Grandel ,BS spange,Diva - Italy,weeko.

NSI edukacijski te?ajevi za nail desagnere,pedikuru,manikuru i kozmetiku:

www.edukacija.eu , www.pedikura.com.hr , www.nsinails.com.hr,www.moja-kozmetika.com

O nama,edukaciji i te?ajevima:

Kod nas ?ete nau?iti iz prve ruke kako izgleda pravi te?aj na svjetskoj razini i kako izgleda rad u praksi.Mi vas pripremamo za samostalan rad na obrtni?ki na?in tako da ste po zavr?etku te?aja spremni za otvaranje vlastitog obrta .U?iti ?ete kroz vje?be i dobiti pisane materijale koji ?e vam biti korisni dugo nakon te?aja.Radimo i educiramo preko 18 godina,na?i edukatori su Majstori,te ovla?teni zastupnici i konzultanti koji su zavr?ili svjetske edukacije,te aktivni ?lanovi ispitne komisije ?kole za obrtni?ke usluge .Tvrke s kojima radimo i zastupamo starije su od 50 godina,imaju vlastitu proizvodnju i razvoj.Kod nas ?ete i kad zavr?ite te?ajeve imati svu podr?ku uz sve svijetske novosti u materijalima i dodatnim edukacijama i popustima na nove te?ajeve.

Na?i treninzi su kombinacija bogatog iskustva i vrhunske edukacije, temeljena na uskoj suradnji s najboljim svjetskim stru?njacima .

Tvrtkama i salonima nudimo distributerstvo ili partnersto u HR ?upanijama ili izvan HR za distribuciju i izvo?enje te?ajeva ,te prodaju materijala i tvrtki koje zastupamo .

Pratite nas i na facebooku: NSINAILS Croatia

Vlasnik web stranice i info: Dimitto d.o.o,NSI Croatia,Cvijete Zuzori? 3,Zagreb,HR,broj ra?una: 2500009-1101294531,OIB 0816290637,MB 92841023


Prijavite se

Ime i prezime


Broj telefona


E-mail


Vrsta teèaja


Poruka